Blog ini mengulas berbagai artikel mengenai hiburan dan berita trend terkini

Kata Kata Bijak Dalam Bahasa Sunda Halus Campur

Kata bijak dalam bahasa sunda biasanya merupakan pepatah turun temurun dari orang tua zaman dahulu, biasanya sih disebut dengan bahasa buhun kolot baheula. Semua kalimatnya mempunyai tujuan masing-masing agar kehidupan mereka senantiasa dalam kebaikan. Semoga dengan membaca kata bijak bahasa sunda ini bisa menjadi referensi bahan renungan, apalagi sebagai orang sunda jangan sampai kebudayaan kita tergeser dengan budaya asing 😆.

Semoga saja, suatu saat nanti, bahasa daerah semakin dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari tidak kalah pamor dengan bahasa asing, serta tidak hanya digunakan ketika disekolah saja di dalam pelajaran muatan lokal. Untuk anda orang sunda berikut ini adalah kata kata bijak bahasa sunda yang bisa saya kumpulkan :

Ulah gugur samemeh tempur,
ulah perlaya samemeh perang.
Indit ka medan jerit ulah dengki,
lumampah ka medan dadalaga ulah dendam,
lumaku ka medan tempur ulah ujub

Kata bijak bahasa sunda 1

....................................................

Manusa mah beda jeung anjing budug di jarian, dimana paeh ngan saukur bilatungan, tapi manusa sajabana ti bilatungan bakal anggih jeung balitungan

Kata bijak bahasa sunda 2

....................................................
Kudu mampu tungkul kanu jukut, ulah tanggah ka sadapan, sing awas kana tincakan
....................................................
Amit kanu mangku lembur, kanu nyungsi dinu sepi, nu keur genah tumaninah
....................................................
Sanajan urang paanggang, hatemah paanjang-anjang. Sanajan urang papisah, kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah
....................................................
Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Hariring kagungan Nu Maha Wening, Haleuang kagungan Nu Maha Wenang
....................................................
Jelema mah tungkul tumpuk kalalaputan, tanggah tempat kalalepatan. Samenit ganti sajam robah, sore janji isuk teu dipake
....................................................
Lain sia kudu melaan agama, tapi agama nu kudu melaan sia. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat
....................................................
Sakur nu rek ngarugikeun kana diri, bangsa jeung nagara, cegah ku diri sorangan
....................................................
Jalma nu iman ka Pangeran, dimana datang bala sobar, datang untung sukur
....................................................
Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati, aral subaha nu nyayang dina dada
....................................................
Ditarima ku panangan dua, disuhun dinu embun-embunan, ditampi ku ati sanubari
....................................................
Hirup kudu sauyunan, mun cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak. Sapapait samamanis, sabagja satanggung jawab, sareuneuh saigel
....................................................
Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian, teu akian, teu indungan, teu bapaan, teu sobat-sobat acan
....................................................
Dimana urang doraka ka indung bapa, lir ibarat Lamun di lembur kai randu, lamun di leuweung kai dander. Dipake pangorek bingkeng, dipake pamikul bengkung. Dipake suluh matak teu ruhai, matak beuleuweung kanu niupna
....................................................
Dina sawatara isuk, dina sawatara wanci haneut moyan, dina sawatara poe anu keur dilakonan, dina sawatara harepan, dina sawatara impian, mugi aya dina cageur jeung bageurna, panceg jeung ajegna, hirup jeung huripna, waluya balarea, prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan
....................................................
Peun we ah papait ka tukang, kaseudih anu kamari, tunggara anu mangkukna, rek dipendem ameh balem, disimpen cing rikip, ditunda, diecagkeun, moal di teang, moal di ingeut, geus wayahna nyampeur kabagja, geus wayahna ninggali kahareup, ajeug nangtungan hirup, ngabageakeun anjeun anu aya, anjeun anu nyanghareup, anjeun anu aya sajeroning rasa
....................................................
Panon poe geus moncorong, indung beurang geus nyaangan, gearkeun hate anu aleum, heabkeun rasa anu tiis, bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya, mawa bagja keur urang sararea
....................................................
Pajajaran kari ngaran, Pangrango geus narikolot, Mandalawangi ngaleungit, Nya dayeuh geus jadi leuweung.
....................................................
Lamun neda kudu ka Pangeran, mustang ngeumbing mung ka Gusti. Sabab lamun menta ka manusa, matak bosen nganti-nganti
....................................................
Amit ampun nya paralun, ka Gusti Nu Maha Agung, ka Nabi anu linuhung, Muhammad anu jinunjung
....................................................
Kaluhur neda papayung, papayung Nu Maha Agung, kahandap neda pangraksa, pangraksa Maha Kawasa
....................................................
Ampun ka anu Maha Agung, Nu kagungan Kun fayakun, Jleg ngadeg sakur kersa-Na, Bral gumelar kawasa-Na
....................................................
Lain rek mamatahan nerekel ka monyet, mamatahan ngojay ka soang.
....................................................
Geura menta hampura kanu jadi bapa, geura menta ampun kanu jadi indung, sabab duanana pangeran urang di alam dunya.
....................................................
Sabar teh lain Ditampiling cicing, ditajong morongkol, digebug murungkut.
....................................................
Sagolek pangkek, sacangred pageuh, teu unggut kalinduan, teu geudag kaanginan.
....................................................
Meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu Kawasa.

Nah itulah kata bijak bahas sunda yang baru bisa saya bagikan, semoga bermanfaat.Tag : Kata Bijak